Brukervilkår

1. Generelt

Sist oppdatert: 07. juni 2022 - 09:00 (GMT+1)

Disse brukervilkårene regulerer forholdet mellom deg («bruker») og Firi AS («selskapet»). Ved å opprette en konto på vår tjeneste Firi eller andre tjenester knyttet til vårt selskap, bekrefter du at du har lest og godtatt våre til enhver tid gjeldende brukervilkår.

Firi tilbyr en trygg plattform for kjøp og salg av kryptovaluta (som bitcoin, litecoin og ether, XRP, ada, dai, solana og polkadot). Vi støtter handel mellom kryptovaluta og fiat, altså vanlig valuta (NOK).

For å bruke våre tjenester krever vi at våre brukere er 18 år eller eldre, har et gyldig norsk personnummer, og for øvrig er berettiget til å inngå avtaler. Det er kun tillatt med én konto per person. Brukerkontoen er personlig og skal derfor kun benyttes av den registrerte eieren. En brukerkonto kan ikke benyttes til handel, overføring og oppbevaring av midler på vegne av andre. Dersom vi oppdager at en brukerkonto ikke overholder disse kravene, vil kontoen bli stengt øyeblikkelig.

2. Brukerkonto

2.1. Generelt

Firi er en trygg og sikker plattform for kjøp og salg av kryptovaluta. Vi gir våre kunder mulighet til å kjøpe og selge kryptovaluta på vår plattform mot fiat-penger og annen kryptovaluta.

Vi krever tofaktorautentisering (2FA) for alle kontoer hos oss. Dette gjøres enten med BankID eller med en tofaktorautentiseringsapp (2FA-app) slik som Google Autentisering og Authy. Innlogging på konto gjennomføres med Vipps eller e-post og passord.

Vi anbefaler at brukere av Firi benytter et passord som ikke har blitt brukt andre steder. Bruk gjerne et program for passordhåndtering som f.eks. KeePass, 1Password, Dashlane eller LastPass til å generere et tilfeldig passord og lagre det trygt.

Selskapet vil ikke være ansvarlig for innbrudd på brukernes konto som skyldes uaktsomhet fra brukernes side, herunder dersom brukeren har et svakt passord eller ikke har oppbevart BankID og egen mobiltelefon på trygg måte.

2.2. Oppbevaring av kryptovaluta

Selskapet oppbevarer brukeres kryptovaluta i digitale lommebøker. En digital lommebok for kryptovaluta er programvare som er utviklet for å sende og motta kryptovaluta. En lommebok innholdet nøkler som brukes for å signere transaksjoner og dermed sende kryptovaluta.

Selskapet garanterer at de digitale lommebøkene er tilstrekkelig sikret. Størsteparten av verdiene er til enhver tid sikret med krypteringsnøkler i såkalt «cold-storage», slik at brukernes penger vil være beskyttet fra angrep fra uvedkommende. Vårt sikkerhetssystem kan medføre noe tregere utsendelser dersom det er stor pågang på systemet.

2.3. Overføring av kryptovaluta

Når kryptovaluta overføres ut fra plattformen har brukeren selv ansvar for å skrive inn riktig adresse til mottakerens digitale lommebok. Etter at brukeren har bekreftet transaksjonen, vil det ikke være mulig å endre på gitt informasjon. Uttak av kryptovaluta er endelig og selskapet har ingen mulighet til å reversere kryptovalutatransaksjoner.

Selskapet tillater ikke overføringer til og fra adresser og selskaper som Selskapets analysesystemer og undersøkelser gir overbevisende indikasjon på at er knyttet til aktivitet i strid med våre vilkår. Dette gjelder aktivitet som hvitvasking, finansiering av terror, svindel, salg av produkter og/eller tjenester i strid med norsk lov, pengespill uten tillatelse i Norge, pyramidespill og andre typer ulovlig aktivitet.

Selskapet vil kunne sperre uttak av kryptovaluta fra kontoer basert på selskapets risikovurdering av transaksjoner og kundeforholdet som helhet.

Vi tar gebyr for uttak av kryptovaluta. Se vår side om om uttaksgebyr og uttaksgrenser for informasjon. Gebyr og uttaksgrenser varierer avhengig av hvilken kryptovaluta som skal tas ut og selskapet forbeholder seg retten til å endre disse satsene.

2.4. Håndtering av feil ved innskudd av kryptovaluta.

Feil ved innskudd av kryptovaluta kan skje om en bruker ikke følger de riktige instruksjonene ved innskuddet. Som oftest ved slike feilinnskudd har kunden sendt kryptovaluta til feil adresse, som for eksempel BTC til en LTC-adresse eller glemt å legge ved nødvendig tilleggsinformasjon der det kreves. Eksempler på kryptovaluta som krever tilleggsinformasjon er XRP.

Det kan være svært arbeidskrevende å hente ut kryptovalutaen, og i noen tilfeller vil Firi ikke kunne se hvem den feilinnskutte kryptovalutaen tilhører. Derfor vil Firi kun forsøke å gjenopprette slike feilinnskudd når det informeres om transaksjonen innen 10 dager fra kryptovalutaen ble feilsendt. Vi tar en fast avgift på 2000 kroner for dette. Avgiften trekkes av beløpet på den aktuelle transaksjonen. Vi kan ikke gi noen garanti for at en slik transaksjon vil bli funnet, men vi vil forsøke så langt det lar seg gjøre.

2.5. Håndtering av valuta (fiat-penger)

For å kjøpe kryptovaluta gjennom vår plattform på Firi må brukerne ha penger på sin brukerkonto. Hver brukerkonto er knyttet til en bankkonto.

Det er brukeren selv som bestemmer hva pengene på brukerkontoen skal brukes til. Brukeren kan kun overføre penger fra sin brukerkonto hos Firi til en norsk konto som tilhører den aktuelle brukeren. For at en slik overføring skal kunne bli gjennomført, må brukeren kunne bekrefte eierskap til den aktuelle bankkontoen.

Det er kun mulig med bankoverføring fra norske bankkontoer. Det er et vilkår at brukeren eier bankkontoen pengene overføres fra. Vi vil kunne kreve at brukeren fremviser gyldig legitimasjon på at bankkontoen tilhører brukeren. Penger sendt inn fra en konto som ikke er eid av brukeren, vil bli returnert.

All form for svindel eller forsøk på svindel vil bli rapportert til riktig instans for videre oppfølging.

Se vår prisliste for oversikt over kostnader for innskudd og uttak av fiat-penger.

2.6. Terminering av brukerkonto

Alle brukere av Firi har rett til å få sin konto slettet fra systemet. Vi er pålagt å lagre data benyttet i forbindelse med kundekontroll i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller siste transaksjon er gjennomført. Brukerdata som vi ikke er pålagt å lagre, vil bli slettet snarest mulig etter at kundeforholdet har opphørt.

Selskapet vil kunne sperre handel og uttak fra kontoer under gjennomføring av kundekontroll. Dersom systemet oppdager at en brukerkonto brukes i forbindelse med ulovlig virksomhet, som for eksempel hvitvasking eller finansiering av terror, vil systemet automatisk låse ned brukerkontoen. Ved en slik oppdagelse forbeholder selskapet seg retten til å rapportere brukeren til riktig instans i Norge.

Selskapet vil kunne terminere brukerkontoer uten forvarsel og begrunnelse ved brudd på brukervilkårene. En brukerkonto som blir stengt vil ikke miste midlene som står på kontoen. Midlene på en tvangsstengt konto vil bli vekslet til NOK og ført tilbake til eierens bankkonto så snart det lar seg gjøre. Dette gjelder såfremt midlene ikke er blitt fryst av myndighetene.

3. Kjøp og salg

Firi tar kurtasje for kjøp og salg av kryptovaluta. Før handelen gjennomføres vil det være tydelig for brukeren hvilken kurtasje selskapet tar. Ved å kjøpe eller selge valuta godtar brukeren våre brukervilkår.

Handler som gjennomføres på plattformen er endelige. Brukeren vil selv se hvilken pris handelen skal gjennomføres til, og ved «limit-ordre» kan brukeren selv sette grense for pris handelen skal gjennomføres på. Ved «markedsordre» får brukeren opp et estimat på pris og informasjon om maksimalt avvik fra estimatet. Dette må brukeren godkjenne før ordren gjennomføres.

Når en handel er gjennomført kan den ikke reverseres og selskapet tilbyr ingen refusjon dersom brukeren i etterkant av en ordre ønsker å trekke seg fra en handel.

Se vår gebyrside for pris for kurtasje.

4. Ansvar og erstatning

4.1 Generelt

Kjøp og salg av kryptovaluta skjer på kundens egen risiko. Selskapet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som brukerne kan lide i forbindelse med handel på vår plattform. Det vil si at Selskapet ikke vil kunne holdes ansvarlig dersom brukeren lider et tap i forbindelse med investeringer, profitt, data eller skade som kan komme av tekniske feil, transaksjoners behandlingstid, behandlingstid for kundekontroll, systemsvikt, avbrutt nettverksforbindelse, uforutsette hendelser (som naturkatastrofer) eller lignende.

Selskapet vil jobbe kontinuerlig for at våre tjenester vil være tilgjengelige for våre brukere. Vi kan ikke garantere at plattformen til enhver tid vil være åpen, men dersom uhell inntreffer, vil vi prøve å holde alle våre kanaler oppdatert så fort det lar seg gjøre.

Selskapet vil følge det til enhver tid gjeldende lovverk, reguleringer og forskrifter som gjelder for våre tjenester. Selskapet opererer i Norge og følger norsk lovgivning. Vi vil derfor oppfylle rettslige anmodninger fra norske myndigheter om å dele brukerinformasjon eller låse ned brukerkontoer.

Ved å akseptere disse brukervilkårene forplikter brukeren seg til å følge disse vilkårene og andre relevante lover og regler.

4.2 Firis skatteberegning

Firi AS (Firi) gir ikke skatteråd. Firi sin skatteberegning er kun ment som et uforpliktende hjelpemiddel for deg når du skal fylle inn din skattemelding. Firi gir ingen garanti for at beløpsutregningene som sådan er korrekte eller for at den forståelse vi har lagt til grunn av skattereglene som basis for utregningene er korrekte. Firi fraskriver seg alt ansvar for ethvert direkte eller indirekte tap og/eller skade som skyldes feil eller mangler ved tjenesten som sådan, din bruk av tjenesten, eller som skyldes at du ikke får brukt tjenesten som følge av tekniske forhold, brukerfeil eller enhver annen årsak.

5. Verneting og lovvalg

Brukervilkårene er underlagt norsk rett. Tvister angående tolkning og anvendelse av brukervilkårene skal avgjøres av norske domstoler.

6. Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse brukervilkårene. Ved å godkjenne brukervilkårene gir du oss tillatelse til å kontakte deg på e-post ved viktige endringer. Ta gjerne kontakt på support@firi.com om du har spørsmål.